środa, 12 Grudzień 2018

LOKATY I KONTA

KURSY WALUT

«
»
NBP
2018-12-12
USD
3.7934
0.45%
EUR
4.2993
0.03%
CHF
3.8191
-0.20%
GBP
4.7556
-0.19%
NBP
2018-12-11
USD
3.7763
0.43%
EUR
4.2982
0.17%
CHF
3.8266
0.71%
GBP
4.7647
-0.43%
NBP
2018-12-10
USD
3.7600
-0.25%
EUR
4.2911
0.15%
CHF
3.7996
0.19%
GBP
4.7852
-0.48%
NBP
2018-12-07
USD
3.7694
-0.40%
EUR
4.2845
-0.17%
CHF
3.7924
-0.08%
GBP
4.8084
-0.28%
NBP
2018-12-06
USD
3.7844
0.03%
EUR
4.2919
0.05%
CHF
3.7955
0.15%
GBP
4.8221
0.16%

PROMOCJA

Planujesz kredyt? Te pojęcia powinieneś znać!

 

 

 

Jeśli planujecie zaciągnąć kredyt i gubicie się w gąszczu niezrozumiałych terminów i fachowych pojęć, być może krótki słownik, jaki przygotowaliśmy, pomoże Wam się w nim odnaleźć. Będziemy również wdzięczni za Wasze komentarze i sugestie, co jeszcze warto byłoby dodać. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 

 

 

 KREDYT HIPOTECZNY: jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Kredyt hipoteczny z reguły zaciąga się na cel mieszkaniowy. Może nim być np. zakup nieruchomości (mieszkania, domu, działki), ale także budowa domu lub remont (kredyt budowlano-hipoteczny) Taki kredyt nazywamy kredytem mieszkaniowym. Istnieje również możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na spłatę innych zobowiązań (kredyt konsolidacyjny) lub na dowolny cel (pożyczka hipoteczna).

 

HIPOTEKA: jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności (np. kredytu bankowego). Może ona obciążać nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, w całości lub w części ułamkowej, stanowiącej udział współwłaściciela.

Na mocy hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, kto jest właścicielem w czasie realizacji uprawnienia, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Co ważne, zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie wykonał swojego zobowiązania, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Zatem wierzyciel hipoteczny nie może sam sprzedać lub przejąć nieruchomości obciążonej hipoteką. W celu uzyskania swojej należności wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym do komornika.

Hipoteka może być ustanowiona w drodze czynności prawnej lub na podstawie orzeczenia sądu, lub decyzji odpowiedniego organu podatkowego – Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS (w tym także w formie doręczonej decyzji nieostatecznej). Hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Hipotekę wpisuje się w dziale IV księgi wieczystej.

Hipoteka co do zasady wygasa z chwilą wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu.

 

OPROCENTOWANIE: jest podstawowym kryterium determinującym koszt kredytu, gdyż to od wysokości oprocentowania uzależniona jest wysokość odsetek, jakie dłużnik zapłaci w całym okresie spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest oprocentowaniem zmiennym. Składają się na nie:    

 • marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank, stanowi element konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego
 • stopa referencyjna - jej podstawą są stawki procentowe dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym, innymi słowy to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze np. WIBOR dla kredytów złotówkowych. Stopy te kształtują się odmiennie dla różnych walut. Stosowane przez banki stopy referencyjne są na zbliżonym poziomie, niewielkie różnice mogą wynikać jedynie z różnej metodologii doboru stóp. Stopa referencyjna jest elementem zmiennym, jej wysokość jest uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej w szczególności tempa wzrostu gospodarczego w danym kraju i wysokości inflacji

W przypadku kredytów gotówkowych zaciąganych na krótki termin (z reguły do 3 lat) oprocentowanie kredytu może być stałe. Przy dłuższym terminie banki z reguły stosują oprocentowanie zmienne.

 

WSKAŹNIK LTV (z ang. loan to value): wskaźnik używany przez banki przy określaniu ryzyka udzielenia kredytu, określający stosunek udzielonego kredytu do wartości jego zabezpieczenia (np. wartości nieruchomości w przypadku kredytu hipotecznego). Wysokość wskaźnika LTV nie jest stała i zmienia się wraz ze zmniejszeniem się wysokości kredytu i ze zmianą wartości zabezpieczenia.

 

KOSZTY KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

 1. Prowizja bankowa: jednorazowa opłata za udzielenie kredytu, stanowiąca określony w umowie kredytowej procent przyznanej kwoty kredytu. Może być płatna ze środków własnych klienta lub doliczona do kwoty kredytu i potrącona z niej w dniu uruchomienia. 
 1. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: Dodatkowe ubezpieczenie, którego może zażądać bank z tytułu wyższego ryzyka kredytowego dla kredytobiorców, którzy posiadają niski wkład własny. Miernikiem tego ryzyka jest współczynnik LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do ceny lokalu. Zazwyczaj w przypadku kredytów o współczynniku LTV wyższym niż 80% banki wymagają wykupienia ubezpieczenia. Bank może naliczać ubezpieczenie na dwa sposoby: podwyższając marżę do czasu obniżenia LTV do poziomu 80% lub pobierając jednorazową składkę z góry za kilka lat (po tym okresie LTV jest obliczane jeszcze raz i jeżeli osiągnęło wymagany poziom to kredytobiorca nie musi opłacać kolejnej, w przeciwnym wypadku wymagane jest ponowne opłacenie ubezpieczenia) 
 1. Ubezpieczenie pomostowe (przejściowe)/ubezpieczenie kredytu: dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego pobierane przez bank do momentu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, najczęściej w postaci podwyższonej marży w tym okresie.
 1. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący: w przypadku kredytu hipotecznego jest jednym z zabezpieczeń kredytu. Jest ono wymagane przez cały okres kredytowania, z reguły na sumę odpowiadającą wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Bank wymaga również cesji z ubezpieczenia, na podstawie której ewentualne odszkodowanie za zaistniałe szkody na nieruchomości przekazywane są na rzecz banku. Aby odzyskać odszkodowanie od banku kredytobiorca zobowiązuje się do naprawienia szkody na nieruchomości.
 1. Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku: jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu, coraz częściej i chętniej stosowane przez banki. W praktyce może być ono również zabezpieczeniem dla kredytobiorcy, a przede wszystkim jego najbliższych (współmałżonka, dzieci), gdyż ma ono zagwarantować całkowitą spłatę zobowiązania w razie jego śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy. Sumą ubezpieczenia jest kwota udzielona kredytu, przy czym suma ta z reguły zmniejsza się wraz ze spłatą kapitału.
 1. Koszt wyceny nieruchomości: w przypadku kredytu hipotecznego przed wydaniem decyzji kredytowej konieczne jest oszacowanie rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wycenę tę sporządza sam bank, w oparciu o własne wewnętrzne bazy danych lub zleca jej wykonanie uprawnionemu rzeczoznawcy. Koszt wyceny jest uzależniony od rodzaju nieruchomości i celu kredytowania. Z reguły jest to kwota od 200 do 700 zł.
 1. Koszty notarialne i sądowe: w przypadku zakupu nieruchomości koszty te ponosi kupujący. Do najważniejszych kosztów zalicza się:
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu nieruchomości podanej w akcie notarialnym
 • Taksa notarialna: jej wysokość jest uzależniona od ceny zakupu podanej w akcie notarialnym, przy czym nie może być ona wyższa od maksymalnych stawek ogłaszanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
 • Opłata za wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej: 200 zł
 • Oplata za wniosek o założenie księgi wieczystej: 60 zł
 • Podatek o ustanowienia hipoteki: 19 zł

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): jest to stopa procentowa, która uwzględnia, poza oprocentowaniem nominalnym, opłaty dodatkowe związane z zaciąganiem kredytu, a także harmonogram spłat. Współczynnik ten ma na celu ułatwienie porównywania ofert kredytowych między sobą. Uwzględnia ona m. in. oprocentowanie nominalne, prowizje, opłaty dodatkowe (np. koszt wyceny, koszt ustanowienia zabezpieczeń itp.), harmonogram spłat (okres na jaki kredyt jest zaciągnięty i rodzaj rat), obowiązkowe ubezpieczenia 

ZALICZKA: forma zabezpieczenia interesów stron stosowana w umowach przedwstępnych na zakup nieruchomości. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zaliczka traktowana jest jako wpłata na poczet końcowej ceny nieruchomości. Oznacza to, że przy ostatecznej umowie sprzedaży jej cena jest pomniejszona o wpłaconą wcześniej kwotę zaliczki. W przypadku odstąpienia stron od umowy przedwstępnej kwota zaliczki musi zostać zwrócona osobie, która ją wpłaciła

ZADATEK: najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych na zakup nieruchomości. Wg zapisów kodeksu cywilnego zadatek, podobnie jak zaliczka, jest zaliczany w pocztę końcowej ceny nieruchomości. Jednakże odmiennie niż w przypadku zaliczki, jeśli któraś ze stron odstąpi od postanowień umowy przedwstępnej, kwota zadatku nie jest zwracana. Co więcej, jeśli osoba zainteresowana sprzedażą odstąpi od umowy, musi stronie kupującej oddać dwukrotność wpłaconej kwoty. Gdy podpisujemy umowę należy zwrócić uwagę na prawidłowej nazewnictwo kwoty wpisywanej do tej umowy. Jeśli wprost nie określimy, że jest to zadatek, to w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron wpłacona kwota będzie traktowana jako zaliczka. 

KREDYT GOTÓWKOWY: jest to kredyt udzielany w gotówce na dowolny cel, udzielany przez bank lub inny podmiot kredytowy. Okres kredytowania wynosi od kilku miesięcy nawet do 12 lat, jednak zwykle jest to okres 1-2 lata. Spłacany jest jednorazowo lub w ratach. Podczas spłaty do pobranej kwoty dolicza się odsetki. Osoba, która ubiega się o tego rodzaju kredyt, musi posiadać zdolność kredytową. Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości dochodu netto oraz od ilości posiadanych już kredytów. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego kredyt gotówkowy może być przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. Jest on wtedy nazywany kredytem konsolidacyjnym.

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA: jest to ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością przysługujące określonej osobie fizycznej, które ma zabezpieczyć jej osobiste potrzeby. Uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdorazowy właściciel nieruchomości, lecz imiennie oznaczona osoba fizyczna. Z reguły służebność osobista nieruchomości polega na prawie dożywotniego zamieszkiwania bądź korzystania z całości lub części nieruchomości. Służebność osobista jest prawem terminowym i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna. Nie można przenosić uprawnienia do ich wykonywania. Nie można jej nabyć poprzez zasiedzenie. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zmiany służebności na rentę.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

FACEBOOK